Όροι και προϋποθέσεις

Αυτός ο Ιστότοπος www.gehealthcare.com συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε από τους υποτομείς του (εφεξής «Ιστότοπος») μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και για πραγματοποίηση παραγγελιών σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις Πωλήσεων του Ιστότοπου. Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο ή πραγματοποιώντας λήψη υλικού από τον Ιστότοπο, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους όρους χρήσης που ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση (εφεξής οι «Όροι Χρήσης»). Εάν δεν συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με αυτούς τους Όρους Χρήσης, μην χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο και μην πραγματοποιείτε λήψη υλικού από τον Ιστότοπο.

Αυτοί οι Όροι Χρήσης ενδέχεται να αλλάζουν κατά διαστήματα εν όλω ή εν μέρει και χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, οπότε να ελέγχετε συχνά αυτούς τους Όρους Χρήσης: Η συνεχής χρήση του Ιστότοπου μετά από οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές σημαίνει την αποδοχή των νέων όρων. Εάν δεν συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με αυτούς ή τυχόν μελλοντικούς όρους, μην χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο και μην πραγματοποιείτε λήψη υλικού από αυτόν.

Η GEHC ενδέχεται να τερματίσει, να αλλάξει, να αναστείλει ή να διακόψει οποιαδήποτε πτυχή του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας οποιωνδήποτε δυνατοτήτων, ανά πάσα στιγμή. Η GEHC ενδέχεται να αφαιρέσει, να τροποποιήσει ή να αλλάξει με άλλο τρόπο οποιοδήποτε περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου τρίτων, σε αυτόν τον Ιστότοπο ή από αυτόν. Η GEHC ενδέχεται να θέσει περιορισμούς σε ορισμένες δυνατότητες και υπηρεσίες ή να περιορίσει την πρόσβασή σας σε μέρη ή σε ολόκληρο τον Ιστότοπο χωρίς ειδοποίηση ή ευθύνη. Η GEHC ενδέχεται να τερματίσει την εξουσιοδότηση και τα δικαιώματα που παρέχονται παρακάτω, καθώς και τη χρήση του Ιστότοπου από εσάς, ανά πάσα στιγμή κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια και, κατά τη λήξη αυτή, θα πρέπει να καταστρέψετε αμέσως όλα τα υλικά που έχετε λάβει από τον Ιστότοπο.

Αυτοί οι Όροι Χρήσης ισχύουν αποκλειστικά για την πρόσβασή σας και τη χρήση του Ιστότοπου και δεν τροποποιούν τους όρους ή τις προϋποθέσεις οποιασδήποτε άλλης συμφωνίας που ενδέχεται να έχετε με την GEHC ή τη(τις) μητρική(-κές) εταιρεία(-ες) της, τις θυγατρικές ή τις συνδεόμενες εταιρείες της σχετικά με άλλα θέματα εκτός από τη χρήση του παρόντος Ιστότοπου.

Δικαιώματα κυριότητας

Πνευματικά Δικαιώματα

Όλο το περιεχόμενο που δημιουργήθηκε από την GE Healthcare σε αυτόν τον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, κειμένου, λογισμικού, τεχνικών σχεδίων, διαμορφώσεων, γραφικών, άλλων αρχείων και της επιλογής, του σχεδιασμού και της ρύθμισής τους («Περιεχόμενο»), ανήκει στην GE Healthcare ή σε οποιονδήποτε άλλο ο κάτοχο ο οποίος έχει δώσει εξουδιότηση στην GE Healthcare και το περιεχόμενο αυτό αποτελεί πνευματικά δικαιώματα © 2000-2009 της GE Healthcare («Πνευματικά δικαιώματα GE Healthcare»). Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Το Περιεχόμενο δεν μπορεί να τροποποιηθεί, να αντιγραφεί, να διανεμηθεί, να επαναχρησιμοποιηθεί, να αναπαραχθεί, να αναδημοσιευθεί, να ληφθεί, να εκτεθεί, να δημοσιευτεί, να μεταδοθεί ή να πωληθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της GEHC, με την εξαίρεση ότι μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη και να εκτυπώσετε το Περιεχόμενο, εν όλω ή εν μέρει, για χρήσεις που (i) δεν είναι ανταγωνιστικές ή (ii) ανάρμοστες για την GEHC, την GE Healthcare και την General Electric group, υπό την προϋπόθεση ότι διατηρείτε ακέραια όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλες ειδοποιήσεις ιδιοκτησίας. Λάβετε υπόψη ότι αυτή η αυστηρά περιορισμένη συγκατάθεση δύναται να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή και δεν περιλαμβάνει τη συγκατάθεση για αναδημοσίευση ή εμπορία Περιεχομένου, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο στο διαδίκτυο, στο ενδοδίκτυο ή υπερενδοδίκτυο ή για την ενσωμάτωση του Περιεχομένου, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιαδήποτε άλλη βάση δεδομένων ή συλλογή ή σε οποιοδήποτε άλλο έργο που μπορεί να δημοσιευτεί ή να εμπορευθεί. Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε χρήση του Περιεχομένου εκτός του ως άνω περιορισμένου επιτρεπόμενου. Συμφωνείτε, περαιτέρω, ότι θα συμμορφώνεστε με τις διατάξεις του γαλλικού κώδικα περί πνευματικής ιδιοκτησίας σχετικά με, μεταξύ άλλων, τα δικαιώματα των παραγωγών βάσεων δεδομένων και ιδίως ότι δεν θα εξαγάγετε, με μόνιμη ή προσωρινή μεταφορά, σε οποιοδήποτε μέσο και σε οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένου μέσω ηλεκτρονικών μέσων ή με άλλον τρόπο με ουσιαστικά ποιοτικό ή ποσοτικό τρόπο, τυχόν δεδομένα από τις βάσεις δεδομένων που περιέχονται σε αυτόν τον Ιστότοπο, εν όλω ή εν μέρει, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των ταυτοτήτων των πελατών, και ότι δεν θα επαναχρησιμοποιήσετε, με ουσιαστικά ποιοτικό ή ποσοτικό τρόπο, οποιαδήποτε τέτοια δεδομένα, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιοδήποτε μέσο και σε οποιαδήποτε μορφή, με σκοπό να τα θέσετε στη διάθεση του κοινού.

Εάν πιστεύετε ότι το δικό σας υλικό που υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα έχει χρησιμοποιηθεί ακατάλληλα σε αυτόν τον Ιστότοπο, επικοινωνήστε μαζί μας.

Εμπορικά σήματα

Όλα τα εμπορικά σήματα στον Ιστότοπο είναι είτε εμπορικές επωνυμίες είτε σήματα κατατεθέντα της GEHC ή των συνδεόμενων εταιρειών ή δικαιοπαρόχων της και δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, η απομίμηση ή η χρήση τους, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της GEHC ή τέτοιων συνδεόμενων εταιρειών ή δικαιοπαρόχων, ανάλογα με την περίπτωση. Όλες οι κεφαλίδες σελίδων, τα προσαρμοσμένα γραφικά, τα εικονίδια κουμπιών και τα λογότυπα αποτελούν σήματα υπηρεσίας, εμπορικά σήματα ή/και εμπορική μορφή παρουσίασης της GEHC ή των συνδεόμενων εταιρειών της και δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, η απομίμηση ή η χρήση τους, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της GEHC ή τέτοιων συνδεόμενων εταιρειών. Άλλα εμπορικά σήματα, σήματα κατατεθέντα, ονόματα προϊόντων και ονόματα εταιρειών ή/και λογότυπα που εμφανίζονται στον Ιστότοπο αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

Ευρεσιτεχνίες 

Τα προϊόντα και οι διαδικασίες της GEHC που αναφέρονται ή δημοσιεύονται στον Ιστότοπο καλύπτονται από ένα ή περισσότερα διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή/και υπόκεινται σε άλλο εμπορικό απόρρητο ή/και άλλα δικαιώματα κυριότητας. Η GEHC διατηρεί όλα τα εν λόγω δικαιώματα. Καμία μεταβίβαση ή παραχώρηση οποιουδήποτε δικαιώματος βάσει τέτοιων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας δεν πραγματοποιείται ούτε πρόκειται να υπονοηθεί από οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων Χρήσης ή από οποιαδήποτε άλλη διάταξη που περιέχεται στον Ιστότοπο. Συμφωνείτε να μην παραβιάσετε όλα τα παραπάνω δικαιώματα.

Λογισμικό

Οποιοδήποτε λογισμικό, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε αρχείων, εικόνων που δημιουργούνται από το λογισμικό, κώδικα, πηγής και προορισμού και δεδομένα που συνοδεύουν το λογισμικό (συνολικά, «Λογισμικό»), που χρησιμοποιείται ή είναι προσβάσιμο μέσω αυτού του Ιστότοπου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εσάς αποκλειστικά για πρόσβαση και χρήση αυτού του Ιστότοπου για σκοπούς και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται ρητά σε αυτόν τον Ιστότοπο, υπό την προϋπόθεση ότι τέτοιες χρήσεις δεν είναι ανταγωνιστικές ή μειωτικές για την GEHC. Η GEHC διατηρεί τον πλήρη και ολόκληρο τίτλο και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο Λογισμικό. Συμφωνείτε να μην αντιγράψετε, διανείμετε, πωλήσετε, τροποποιήσετε ή δημιουργήσετε παράγωγα έργα από οποιοδήποτε μέρος του Λογισμικού ούτε να το αποσυμπιλήσετε, να το υποβάλετε σε αντίστροφη μηχανική ή να το αποσυναρμολογήσετε, εκτός όπως προβλέπεται σύμφωνα με το άρθρο L. 122-6-1 IV του γαλλικού κώδικα περί πνευματικής ιδιοκτησίας για σκοπούς διαλειτουργικότητας.

Συμπεριφορά χρήστη - Γενικά κατά τη χρήση αυτού του Ιστότοπου, συμφωνείτε:

  1. να μην διαταράξετε ή να παρεμποδίσετε την ασφάλεια, ή να κάνετε κακή χρήση κατά άλλον τρόπο, του Ιστότοπου ή οποιωνδήποτε υπηρεσιών, πόρων συστήματος, λογαριασμών, διακομιστών ή δικτύων που συνδέονται ή είναι προσβάσιμα μέσω του Ιστότοπου ή των συνδεόμενων ή συνδεδεμένων Ιστοσελίδων,
  2. να μην διαταράξετε ή παρεμβληθείτε στην απόλαυση από οποιονδήποτε άλλο χρήστη του Ιστότοπου ή των συνδεόμενων ή συνδεδεμένων Ιστοσελίδων,
  3. να μην αποστείλετε, δημοσιεύσετε ή μεταβιβάσετε με άλλον τρόπο μέσω ή σε αυτόν τον Ιστότοπο τυχόν ιούς ή άλλα επιβλαβή, ενοχλητικά ή καταστροφικά αρχεία,
  4. να μην χρησιμοποιήσετε ή επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε τον λογαριασμό, την υπηρεσία ή το σύστημα κάποιου άλλου χωρίς εξουσιοδότηση από τη GEHC, ή να δημιουργήσετε ή να χρησιμοποιήσετε ψευδή ταυτότητα σε αυτόν τον Ιστότοπο,
  5. να μην μεταδώσετε μέσω αυτού του Ιστότοπου ή σε αυτόν αλληλογραφία σπαμ, αλυσίδες επιστολών, ανεπιθύμητη αλληλογραφία ή οποιοδήποτε άλλο είδος ανεπιθύμητου μαζικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε άτομα ή οντότητες που δεν έχουν συμφωνήσει να συμμετέχουν σε αυτές τις αλληλογραφίες,
  6. να μην αποκαλύψετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας σε άλλους είτε εντός είτε εκτός του Ιστότοπου,
  7. να μην επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον Ιστότοπο ή σε τμήματα του Ιστότοπου στα οποία η γενική πρόσβαση είναι περιορισμένη και
  8. να μην χρησιμοποιήσετε αυτόν τον Ιστότοπο για να αναζητήσετε, να παρέχετε ή να λάβετε συγκεκριμένες ιατρικές συμβουλές, ιατρική γνωμάτευση, διάγνωση ή θεραπεία όπως ισχύει για μια συγκεκριμένη πάθηση ή κατάσταση ενός ασθενούς.

Επιπροσθέτως, συμφωνείτε ότι 

(i) είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για ενέργειες και επικοινωνίες που πραγματοποιούνται ή μεταδίδονται μέσω της χρήσης ή των δραστηριοτήτων σας σε αυτόν τον Ιστότοπο και ότι 

(ii) θα συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες τοπικούς, πολιτειακούς, εθνικούς και διεθνείς νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, περιορισμών στις εξαγωγές των Ηνωμένων Πολιτειών, που σχετίζονται με τη χρήση ή τις δραστηριότητές σας σε αυτόν τον Ιστότοπο.

Συμπεριφορά χρήστη - Διαδικτυακές κοινότητες και άλλες διαδραστικές περιοχές

Ο Ιστότοπος περιέχει περιοχές όπου μπορείτε να δημοσιεύετε και να κοινοποιείτε σχόλια σε άλλους χρήστες του Ιστότοπου σχετικά με διάφορα θέματα. Συμφωνείτε ότι δεν θα δημοσιεύσετε ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο διαδώσετε στον Ιστότοπο ή μέσω αυτού παράνομες, συκοφαντικές, παρενοχλητικές, δυσφημιστικές, βίαιες, καταχρηστικές, προσβλητικές, απειλητικές ή ανήθικες επικοινωνίες ή υλικό οποιουδήποτε είδους, ή υλικό το οποίο παραβιάζει ή καταπατά τα πνευματικά δικαιώματα, το εμπορικό σήμα, το εμπορικό απόρρητο, την ιδιωτικότητα ή άλλο δικαίωμα κυριότητας ή ιδιοκτησίας τρίτων, ή που θα μπορούσε να αποτελεί ποινικό αδίκημα, να οδηγήσει σε αστική ευθύνη ή να παραβιάσει με άλλον τρόπο οποιονδήποτε ισχύοντα νόμο ή κανονισμό·ή υλικό το οποίο είναι άλλως ανάρμοστο, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, περιεχομένου που φανερώνει μισαλλοδοξία, ρατσισμό, σεξισμό ή μίσος ή που προωθεί παράνομες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, μη εξουσιοδοτημένων χρήσεων ιατρικών συσκευών, ή σωματική βλάβη προς οποιονδήποτε άτομο. Η GEHC διατηρεί το δικαίωμα αλλά όχι την υποχρέωση να αφαιρέσει οποιοδήποτε υλικό κρίνει ανάρμοστο,κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια και χωρίς καμία αναφορά σε εσάς. Συμφωνείτε να διατηρείτε αβλαβή τη GEHC και τις συνδεόμενες εταιρείες της και μέρη με τα οποία η GEHC έχει συνάψει συμβάσεις για τη φιλοξενία ή τη συντήρηση αυτού του Ιστότοπου από όλες τις αξιώσεις τρίτων με βάση τις επικοινωνίες που έγιναν ή το υλικό που δημοσιεύτηκε από εσάς ή από τη χρήση αυτού του Ιστότοπου από εσάς.


Συμφωνείτε ρητά ότι δεν θα συζητήσετε ούτε θα αναφερθείτε σε οποιονδήποτε συγκεκριμένο ασθενή, σε ιατρική πάθηση συγκεκριμένου ασθενούς ή σε οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που θα μπορούσε να προσδιορίσει έναν συγκεκριμένο ασθενή. Συμφωνείτε, επιπλέον, ρητά ότι δεν θα συζητήσετε, δεν θα υποστηρίξετε ή δεν θα αναφερθείτε σε χρήσεις ιατρικών προϊόντων εκτός ενδείξεων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν χρήσεων που δεν έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ ή άλλη ισχύουσα ρυθμιστική υπηρεσία.

Διαδικτυακές επικοινωνίες στον Ιστότοπο και μέσω αυτού

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην ενότητα 5 παρακάτω, συμφωνείτε ότι τυχόν επικοινωνίες που μεταδίδετε σε οποιονδήποτε μέσω του Ιστότοπου ή έργα που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα τα οποία δημοσιεύετε στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ερωτήσεων, σχολίων, προτάσεων, ιδεών, προγραμμάτων, σημειώσεων, σχεδίων, διαμορφώσεων, προδιαγραφών, εντολών αγοράς, προσφορών ή αιτημάτων για προσφορές, δεδομένων επιδόσεων, πληροφοριών λογαριασμού ή άλλο υλικό, δεδομένα ή πληροφορίες (συνολικά, «Πληροφορίες»), είναι μη εμπιστευτικές και μη ιδιόκτητες και, κατά τη μετάδοση τέτοιων Πληροφοριών στη GEHC μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων μέσων, παραχωρείτε στην GEHC μια απεριόριστη, αμετάκλητη, μη αποκλειστική, χωρίς δικαιώματα εκμετάλλευσης, υποκείμενη σε υποαδειοδότηση παγκόσμια άδεια (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, μιας άδειας πνευματικών δικαιωμάτων) για χρήση, αναπαραγωγή, προβολή, δημόσια εκτέλεση, μετάδοση και διανομή τέτοιων Πληροφοριών σε οποιοδήποτε μέσο για οποιονδήποτε σκοπό και συμφωνείτε περαιτέρω ότι η GEHC είναι ελεύθερη να χρησιμοποιεί οποιεσδήποτε ιδέες, έννοιες και τεχνογνωσία που μας παρέχετε εσείς ή άτομα που ενεργούν για λογαριασμό σας.

Πολιτική απορρήτου

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η GEHC μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της σχέσης μας για τους σκοπούς που προσδιορίζονται στην Πολιτική Απορρήτου μας, τα οποία ενσωματώνονται μέσω παραπομπής, όπως ορίζεται πλήρως στους παρόντες Όρους Χρήσης.

Περιεχόμενο GEHC, Πληροφορίες προϊόντων και υπηρεσιών - Περιορισμοί

Όλο το περιεχόμενο που διατίθεται μέσω του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των δεδομένων, των τεχνικών σχεδίων, των διαμορφώσεων, των πληροφοριών προσφορών και παραγγελιών και των καταλόγων, πιστεύεται ότι είναι ακριβές. Ωστόσο, θα πρέπει να αξιολογήσετε ανεξάρτητα την ακρίβεια των πληροφοριών και τη χρησιμότητα για τις συγκεκριμένες ανάγκες σας για οποιοδήποτε περιεχόμενο, προϊόν ή υπηρεσία που διατίθεται μέσω του Ιστότοπου. Οι προδιαγραφές για προϊόντα και υπηρεσίες υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση και η GEHC διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει αλλαγές χωρίς ειδοποίηση για επεξεργασία, υλικά ή διαμόρφωση. Η GEHC δεν εγγυάται ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που αναφέρονται στον ηλεκτρονικό κατάλογό της θα είναι διαθέσιμα τη χρονική στιγμή της παραγγελίας σας. Όλες οι πληροφορίες στον Ιστότοπο υπόκεινται στις αποποιήσεις ευθυνών της ενότητας 8 κατωτέρω.

Σύνδεσμοι και περιεχόμενο τρίτων

Σύνδεσμοι προς άλλες ιστοσελίδες. 

Ο παρών Ιστότοπος μπορεί κατά καιρούς να περιέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες. Αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται ως διευκόλυνση και δεν αποτελούν υποστήριξη, χορηγία ή σύσταση από τη GEHC ή συνεργασία ή σύνδεση της GEHC ή ευθύνη της GEHC για τις εν λόγω ιστοσελίδες ή οποιοδήποτε περιεχόμενο, υπηρεσίες ή προϊόντα που διατίθενται σε αυτές τις ιστοσελίδες ή μέσω αυτών. Εάν αποφασίσετε να επισκεφθείτε οποιονδήποτε τέτοιο συνδεόμενο ιστότοπο, το πραγματοποιείτε με δική σας ευθύνη και είστε εσείς υπεύθυνοι να λάβετε όλα τα προστατευτικά μέτρα για την προστασία από ιούς ή άλλα καταστροφικά στοιχεία. Οι σύνδεσμοι δεν συνεπάγονται ότι η GEHC ή αυτός ο Ιστότοπος είναι νομικά εξουσιοδοτημένος να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, εμπορική επωνυμία, λογότυπο ή σύμβολο πνευματικών δικαιωμάτων που εμφανίζεται ή είναι προσβάσιμο μέσω των συνδέσμων ή ότι οποιοσδήποτε συνδεδεμένος ιστότοπος είναι εξουσιοδοτημένος να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, εμπορική επωνυμία, λογότυπο ή σύμβολο πνευματικών δικαιωμάτων που είναι ιδιοκτησία δική μας ή οποιασδήποτε από τις συνδεόμενες εταιρείες μας ή τις θυγατρικές μας.

Σύνδεσμοι από άλλες ιστοσελίδες.

Όλοι οι σύνδεσμοι προς αυτόν τον Ιστότοπο πρέπει να εγκριθούν γραπτώς από τη GEHC, με την εξαίρεση ότι η GEHC συναινεί σε συνδέσμους στους οποίους: 

(1) ο σύνδεσμος είναι ένας σύνδεσμος μόνο κειμένου που περιέχει μόνο τον τίτλο της αρχικής σελίδας αυτού του Ιστότοπου,

(2) ο σύνδεσμος «δείχνει» μόνο στην αρχική σελίδα του Ιστότοπου και όχι σε βαθύτερες σελίδες,

(3) ο σύνδεσμος, όταν ενεργοποιείται από κάποιον χρήστη, εμφανίζει αυτήν την αρχική σελίδα του Ιστότοπου σε πλήρη οθόνη και όχι μέσα σε ένα «πλαίσιο» στον συνδεδεμένο Ιστότοπο και 

(4) η εμφάνιση, η θέση και άλλες πτυχές του συνδέσμου δεν:-

(i) δημιουργούν την ψευδή εμφάνιση με την οποία μια οντότητα ή οι δραστηριότητες ή τα προϊόντα της συσχετίζονται με ή χρηματοδοτούνται από την GEHC ή τις συνδεόμενες εταιρείες της ή 

(ii) είναι τέτοιες ώστε να καταστρέφουν ή να υποβιβάζουν το καλό όνομα της επιχείρησης που συσχετίζεται με την επωνυμία και τα εμπορικά σήματα της GEHC ή των συνδεόμενων εταιρειών της. Σε κάθε περίπτωση, συμφωνείτε ότι η GEHC διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει αυτήν τη συγκατάθεση για σύνδεσμο χωρίς λόγο ή ειδοποίηση και ανά πάσα στιγμή και δεσμεύεστε περαιτέρω να διαγράψετε οποιονδήποτε σύνδεσμο για τον οποίο έχει αποσυρθεί η συγκατάθεση της GEHC.

Περιεχόμενο τρίτων. Αυτός ο Ιστότοπος μπορεί κατά καιρούς να περιέχει υλικό, δεδομένα ή πληροφορίες που παρέχονται, δημοσιεύονται ή προσφέρονται από τρίτους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, διαφημίσεων ή δημοσιεύσεων σε διαδικτυακές συζητήσεις κοινότητας. Συμφωνείτε ότι ούτε η GEHC ούτε οι συνδεόμενες εταιρείες της δεν θα έχουν καμία ευθύνη για εσάς για τυχόν τέτοιο υλικό, δεδομένα ή πληροφορίες τρίτων.

Αποποιήσεις ευθυνών

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΚΑΙ «ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ».

ΣΤΟΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η GEHC ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΥΠΟΔΗΛΟΥΜΕΝΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ.

ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΡΗΤΑ ΟΤΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ, ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ή ΠΡΟΣΠΕΛΑΥΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ‘Η ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΕΙΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ, ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΕΤΟΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή/ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ Η GEHC ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ, ΠΡΟΪΟΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ. ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙ ΓΡΑΠΤΩΣ ΚΑΤΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ, Η GEHC ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ Η ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Ή ΤΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΜΒΟΥΛΗΣ, ΓΝΩΜΗΣ, ΔΗΛΩΣΗΣ Ή ΑΛΛΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ Ή ΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ.

Η GEHC ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΤΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ, Ή ΟΤΙ Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΟ, ΕΠΙΚΑΙΡΟ, ΑΣΦΑΛΕΣ Ή ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΟΤΙ ΤΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ, ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ, ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΥΝ. Η GEHC, ΕΠΙΣΗΣ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΙΣΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Ή ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ Ή ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ.

Η GEHC ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΧΡΗΣΤΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ, ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ, ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ, ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΕΣΦΑΛΜΕΝΩΝ ΛΗΨΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ Ή ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ Ή ΠΑΡΕΜΒΟΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ GEHC, ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ, ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΣ Ή ΤΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Ή/ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ.

ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, Η GEHC ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΟΤΙ ΘΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ.

ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ, ΕΙΤΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΤΕ ΓΡΑΠΤΗ, ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GEHC Ή ΤΡΙΤΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ.

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ Ή ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΣΥΝΕΠΩΣ ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.

Περιορισμός ευθύνης

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ, Η GEHC Ή ΟΙ ΜΗΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ, ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ, ΟΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ, ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ, ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ Ή ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΑΙΤΙΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΤΥΧΑΙΑ, ΕΙΔΙΚΗ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Ή ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ Ή, ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ Ή ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ Ή ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Ή ΔΕΝ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ Ή ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ, ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΑΫΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Η GEHC ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΤΑ ΜΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΕΥΛΟΓΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ.

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ Ή ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΥΝΕΠΩΣ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.

Γενικό

Ισχύων νόμος. Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το γαλλικό δίκαιο, με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε εθνικών, διεθνών συμβάσεων ή κανονισμών ή συμβάσεων ή κανονισμών της Ευρωπαϊκή Κοινότητας, οι διατάξεις των οποίων είναι υποχρεωτικές. Επιπλέον, οποιεσδήποτε διατάξεις δημόσιας πολιτικής για την προστασία των μη επαγγελματιών χρηστών υπερισχύουν των όρων των παρόντων Όρων Χρήσης σε περίπτωση διένεξης.

Αρμόδια δικαιοδοσία. Απουσία αμοιβαίας συμφωνίας, οποιαδήποτε διαφορά που προκύπτει από την ερμηνεία ή/και την εκτέλεση των παρόντων Όρων Χρήσης θα πρέπει να υποβάλλεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αρμόδιων δικαστηρίων του Παρισιού.

Άλλα. Αυτοί οι Όροι Χρήσης αποτελούν ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ εσάς και της GEHC που διέπει τη χρήση του Ιστότοπου από εσάς. Εάν κάποια διάταξη στους παρόντες Όρους Χρήσης κριθεί άκυρη ή μη εκτελεστέα για οποιονδήποτε λόγο, τότε η διάταξη αυτή θεωρείται ότι μπορεί να αποκοπεί και δεν επηρεάζει την εγκυρότητα ή την εκτελεστότητα των υπόλοιπων διατάξεων.