• Η κατάλληλη χρήση μέσου σκιαγραφικής απεικόνισης για την απαραίτητη διαγνωστική ή θεραπευτική απεικόνιση σε ασθενείς υψηλού κινδύνου πρέπει να ληφθεί υπόψη προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος ανεπιθύμητων ενεργειών που διατρέχουν αυτοί οι ασθενείς.

  Το Visipaque είναι τρίτης γενιάς παράγοντας με μοναδική μοριακή δομή που αναπτύχθηκε για την περαιτέρω βελτίωση του προφίλ τοξικότητας των ιωδιούχων μέσων σκιαγραφικής απεικόνισης.3,4 Είναι ισοωσμωτικό με το αίμα με σκοπό την αντιστάθμιση μεγάλων μετατοπίσεων υγρών μεταξύ των μεμβρανών και τον περιορισμό της δυσφορίας.3,10 Επίσης, παρασκευάζεται με ισορροπημένους ηλεκτρολύτες, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις στην καρδιακή συσταλτική σχέση δύναμης/τάσης.3,10 

  Ενώ τα μέσα "χαμηλής" ωσμωτικότητας αποτελούν το βασικό παράγοντα για τον γενικό πληθυσμό των ασθενών που υποβάλλονται σε ενδοαγγειακές διαγνωστικές ή επεμβατικές εξετάσεις, το Visipaque μπορεί να προτιμηθεί για πιο σύνθετες εξετάσεις σε ασθενείς που θεωρούνται υψηλού κινδύνου για πιθανή καρδιαγγειακή ή νεφρική βλάβη.4,11

 1. Hiremath S, Velez JC. Curr Opin Nephrol Hypertens 2020; 29(1):152-60.
 2. Christiansen C. Toxicology 2005; 209(2): 185-7.
 3. Almén T. Acta Radiol 1995; 36(Suppl.399): 2-18.
 4. Widmark JM. Proc (Bayl Univ Med Cent) 2007; 20(4): 408-17.
 5. Keuffel E et al. J Med Econ 2017; 21(4): 356-64.
 6. Luo S, Grams ME. Kidney Int 2020; 97(3): 477-86.
 7. Saeedi P et al. Diabetes Res Clin Pract; 157: 107843.
 8. Wild CP et al. Παρουσιάστηκε στο Παγκόσμιο Συνέδριο για τον Καρκίνο, στην Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας τον Οκτώβριο του 2018.
 9. United Nations. World Population Prospects 2019: Highlights, June 2019.
 10.  Fountaine H et al. Acad Radiol 1996; 3(Suppl.3): S475-84.
 11. Ronco F et al. Rev Cardiovasc Med 2020; 21(1): 9-23. 
Visipaque is available in two concentrations1

Έτοιμο για την Εξέταση σας

Επεμβατική καρδιολογία

Επεμβατική καρδιολογία

Επίτευξη οφέλους και αποφυγή βλάβης: αξιολόγηση των πραγματικών στοιχείων 

Μολονότι η έρευνα στην επεμβατική καρδιολογία είναι εξαιρετικά παραγωγική, οι τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές δεν θα είναι ποτέ σε θέση να αντιμετωπίσουν όλα τα κλινικά σενάρια που αντιμετωπίζουν οι ιατροί.1,2  Πράγματι, τα πιο σύνθετα περιστατικά υψηλού κινδύνου (ένα αυξανόμενο ποσοστό ασθενών σε εργαστήρια καθετηριασμού) συχνά αποκλείονται από τις RCT επαναγγείωσης.3,4

Τα πραγματικά δεδομένα συμπληρώνουν τις παραδοσιακές κλινικές δοκιμές, με πιο περιεκτικούς πληθυσμούς και παροχή υγειονομικής περίθαλψης που αντικατοπτρίζει την πραγματική κλινική πρακτική.
 
Στην επεμβατική καρδιολογία, το ισοωσμωτικό Visipaque υποστηρίζεται από τα εξής:

 • Αξιόπιστες τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές6-9
 • Μετα-αναλύσεις ενδοαρτηριακών μελετών10-12
 • Πραγματικά δεδομένα από εργαστήρια καθετηριασμού13 


 
Παραπομπές

 1. Kerneis M et al. Curr Cardiol Rep 2019; 21(4): 26.
 2. Bonow RO, Braunwald E. JAMA 2019; 321(11): 1053-4. 
 3. De Marzo V et al.Minerva Cardioangiol 2018; 66(5): 576-93.
 4. Kinnaird T et al. Am Heart J 2020; 222: 15-25.
 5. Sherman RE et al. N Engl J Med 2016; 375: 2293-7.
 6. Aspelin P et al. N Engl J Med. 2003;348(6): 491-9.
 7. Harrison J et al. Am Heart J 2004; 147(4): 612-14.
 8. Davidson C et al. Circulation 2000; 101(18): 2172-7.
 9.  Nie B et al. Catheter Cardiovasc Interv 2008; 72(7):958-65.
 10. McCullough P. Cardiorenal Med 2011; 1(4): 220-24.
 11. Dong M et al. J Nephrol 2012; 25(3): 290-301.
 12. Zhao F et al. Cancer Imaging 2019; 19(1): 38.
 13. McCullough PA et al. J Comp Eff Res 2017; 7(4): 331-41. 
Επεμβατική καρδιολογία
αύξηση των εξετάσεων που σώζουν ζωές, μείωση των επιπλοκών που την απειλούν

Επεμβατική καρδιολογία

 • Αυξάνοντας τις εξετάσεις που σώζουν ζωές, μειώνοντας τις επιπλοκές που την απειλούν

  Η χρήση της PCI εμπίπτει στο σκεπτικό "υψηλότερου κινδύνου, υψηλότερης ανταμοιβής," δεδομένου ότι οι ασθενείς υψηλότερου κινδύνου είναι από τους πιο πιθανούς να αποκομίσουν ισχυρό κλινικό όφελος εάν επιτευχθεί πλήρης επαναγγείωση με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.3

  Σε ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο, η οξεία νεφρική βλάβη που προκαλείται από μέσο σκιαγραφικής απεικόνισης είναι μία από τις αυξανόμενες επιπλοκές.6 Το φορτίο του μέσου σκιαγραφικής απεικόνισης σε σύνθετες περιπτώσεις μπορεί να είναι υπερδιπλάσιο από το φορτίο για μη σύνθετες PCI.7 Επομένως η βελτιστοποίηση της χρήσης μέσου σκιαγραφικής απεικόνισης είναι ένας παράγοντας που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για την άμβλυνση του κινδύνου της εξέτασης για αυτούς τους ασθενείς.3

 • Πραγματικά στοιχεία από τη βάση δεδομένων Premier US Νοσοκομείων.

  Το συνδυαστικό καταληκτικό σημείο σημαντικών ανεπιθύμητων νεφρικών και καρδιαγγειακών συμβάντων (MARCE) λαμβάνει υπόψη τον πολυδιάστατο χαρακτήρα των ανεπιθύμητων εκβάσεων που σχετίζονται με CI-AKI.10,11 

  Η σχέση μεταξύ του MARCE και του τύπου του μέσου σκιαγραφικής απεικόνισης που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια αγγειοπλαστικών επεμβάσεων αξιολογήθηκε πρόσφατα μέσω πολυμεταβλητής ανάλυσης παλινδρόμησης μιας μεγάλης βάσης δεδομένων των ΗΠΑ.12

 • Σε αυτήν την αναδρομική, πολυκεντρική μελέτη, χρησιμοποιήθηκε ισοωσμωτικό Visipaque σε 3 από τις 10 εξετάσεις. Οι ασθενείς που έλαβαν Visipaque ήταν πιο πιθανό να είναι ηλικιωμένοι και περισσότερο επιβαρυμένοι από συνακόλουθες ασθένειες σε σύγκριση με τους ασθενείς που έλαβαν σκιαγραφικά μέσα "χαμηλής" ωσμωτικότητας.12

  Μετά τον έλεγχο για μεταβλητές (δημογραφικά στοιχεία ασθενούς, συνθήκες νοσηρότητας, χαρακτηριστικά νοσοκομείου, έτος επίσκεψης και τύπο διαδικασίας), η χρήση του Visipaque συσχετίστηκε με 0,69% λιγότερα συμβάντα MARCE που ισοδυναμούν με σχετική μείωση κινδύνου κατά 9,3%.12

  Αυτά τα πραγματικά στοιχεία από έναν αριθμό ασθενών που υπερβαίνει το ένα τρίτο του εκατομμυρίου συνάδουν με τις μετα-αναλύσεις συγκριτικών τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων μελετών (RCT), προκειμένου να καταδειχθεί η μείωση των ανεπιθύμητων νεφρικών συμβάντων με το Visipaque σε σύγκριση με LOCM σε ενδοαρτηριακές μελέτες.12-14 Συνάδει επίσης με μια έρευνα 50 επεμβατικών καρδιολόγων, οι οποίοι είχαν περισσότερες από τις διπλάσιες πιθανότητες να επιλέξουν το ισοωσμωτικό Visipaque για ασθενείς που διατρέχουν κίνδυνο AKI σε σύγκριση με οποιοδήποτε άλλο ιωδιούχο μέσο σκιαγραφικής απεικόνισης.15

 1. Kinnaird T et al. Am Heart J 2020; 222: 15-25.
 2. Riley RF. J Am Coll Cardiol 2020; 75(8): 980-84.
 3. Kirtane AJ et al. Circulation 2016; 134(5): 422-31.
 4. Werner N et al. Clin Res Cardiol 2018; 107(Suppl.2): 64-73.
 5. De Marzo V et al.Minerva Cardioangiol 2018; 66(5): 576-93.
 6. Mehran R et al. N Engl J Med 2019; 380(22): 2146-55.
 7. Pavlidis AN. Am J Cardiol 2015; 115(6): 844-51.
 8. Azzalini L et al. Can J Cardiol 2016; 32(2): 247-55.
 9. Keuffel E et al. J Med Econ 2017; 21(4): 356-364.
 10. Almendarez M et al. JACC Cardiovasc Interv 2019; 12(19): 1877-88.
 11. Chawla LS et al. Clin J Am Soc Nephrol 2014; 9(3): 448-56.
 12.  McCullough PA et al. J Comp Eff Res 2018; 7(4): 331-41.
 13. McCullough P. Cardiorenal Med 2011; 1(4): 220-34.
 14. Dong M et al. J Nephrol 2012; 25(3): 290-301.
 15. Prasad A et al. Catheter Cardiovasc Interv 2017; 89(3): 383-92.
ελάχιστη δυσφορία και επιπλοκές κατά και μετά την εξέταση

Επεμβατική ακτινολογία

 • Οι διαδικασίες που απαιτούν μεγάλους όγκους σκιαγραφικού μέσου απεικόνισης προκαλούν επίσης ανησυχίες, καθώς πολλοί ασθενείς που υποβάλλονται σε επεμβατική ακτινολογία μπορεί να είναι "υψηλού κινδύνου" για επιπλοκές που σχετίζονται με το μέσο σκιαγραφικής απεικόνισης, όπως για παράδειγμα:2-7

  • Οι ασθενείς με περιφερική αρτηριακή νόσο (PAD) ενδέχεται να έχουν αλληλοεπικαλυπτόμενους παράγοντες κινδύνου με καρδιακή νόσο
  • Οι ηλικιωμένοι ασθενείς μπορεί να έχουν εύθραυστη υγεία ή/και να έχουν πολλαπλές υποκείμενες συννοσηρότητες
  • Οι καρκινοπαθείς ενδέχεται να έχουν πρόσφατα λάβει νεφροτοξική χημειοθεραπεία
 1. McCullough PA, Capasso P. BMC Med Imaging 2011; 11: 12.
 2. Palena LM et al. Catheter Cardiovasc Interv 2014; 84(6): 1019–25.
 3. ESC/ESO et al. Eur Heart J 2011; 32(22): 2851-906.
 4. VSGBI. The Provision of Services for Patients with Vascular Disease 2015.
 5. Katsanos K et al. Clin Interv Aging 2009; 4: 1-15.
 6. Gupta RK, Bang TJ. Semin Intervent Radiol 2010; 27(4): 348-59.
 7. Cicin I et al. Eur Radiol 2014; 24(1): 184-90.
 8. Hiremath S, Velez JC. Curr Opin Nephrol Hypertens 2020; 29(1):152-60.
 9. Keuffel E et al. J Med Econ 2017; 21(4): 356-64.
 10. Prasad A et al. Παρουσιάστηκε στη διάσκεψη TCT στο Σαν Φρανσίσκο των ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο του 2019.
 11.  Amin A et al. Παρουσιάστηκε στη διάσκεψη TCT στο Σαν Φρανσίσκο των ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο του 2019.
 12. McCullough P. Cardiorenal Med 2011; 1(4): 220-34.
 13. Dong M et al. J Nephrol 2012; 25(3): 290-301. 
   
  AKI: Acute Kidney Injury: Οξεία Νεφρική Βλάβη
  AMI: Acute Myocardial Infraction: Οξύ Έμφραγμα του Μυοκαρδίου
  CKD: Chronic Kidney Disease: Χρόνια Νεφρική Νόσος
  CLI: Critical Limb Ischemia: Κρίσιμη Ισχαιμία των Άκρων
  CI-AKI: Contrast-Induced Acute Kidney Injury: Οξεία Νεφρική Βλάβη Προκαλούμενη από Μέσο Σκιαγραφικής Απεικόνισης
  CM: Contrast Media: Μέσο Σκιαγραφικής Απεικόνισης
  ESC: European Society of Cardiology: Ευρωπαϊκή Εταιρεία Καρδιολογίας
  ESO: European Stroke Organisation: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Εγκεφαλικών
  EVAR: Endovascular Abdominal Aortic Aneurism Repair: Ενδοαγγειακή Αντιμετώπιση Ανευρύσματος της Κοιλιακής Αορτής
  MARCE: Major Adverse Renal and Cardiovascular Events (defined as AKI with or without dialysis, acute renal failure with dialysis. CI-AKI, AMI, stent occlusion/thrombosis, stroke, TIA or death) Σοβαρά Ανεπιθύμητα Νεφρικά και Καρδιαγγειακά Συμβάντα (ορίζονται ως AKI με ή χωρίς αιμοκάθαρση, οξεία νεφρική ανεπάρκεια με αιμοκάθαρση, CI-AKI, AMI, έμφραξη στεντ/θρόμβωση, εγκεφαλικό επεισόδιο, TIA ή θάνατος)
  PAD: Peripheral Artery Disease: Περιφερική Αρτηριακή Νόσος
  RCT: Randomised Controlled Trials: Τυχαιοποιημένες Ελεγχόμενες Δοκιμές
  TCT: Transcatheter Cardiovascular Therapeutics: Διακαθετηριακή Καρδιαγγειακή Θεραπευτική
  TIA: Transient Ischemic Attack: Παροδικό Ισχαιμικό Επεισόδιο

  VSGBI: Vascular Society of Great Britain & Ireland: Αγγειολογική Εταιρεία Μεγάλης Βρετανίας και Ιρλανδίας
η ct στην ογκολογία: ελαττώνοντας τους κινδύνους, προστατεύοντας την αξία

Ογκο-ακτινολογία

 • Ενώ η PC-AKI ενδέχεται να είναι ασυνήθιστη σε μη ογκολογικούς ασθενείς με φυσιολογική νεφρική λειτουργία που υποβάλλονται σε CECT, οι ασθενείς με ενεργό καρκίνο και κανονική ή σχεδόν κανονική κρεατινίνη ορού αναφοράς ενδέχεται να εξακολουθούν να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο PC-AKI. Μια πρόσφατη μελέτη διαπίστωσε ότι η εμφάνιση PC-AKI σε καρκινοπαθείς με τιμή αρχικής κρεατινίνης <1,5 mg/dl ήταν 8%.3  Δεδομένου ότι η κρεατινίνη αποτελεί υποπροϊόν του μεταβολισμού των μυών, ενδέχεται να υπάρχει απόκρυψη υποκείμενης νεφρικής ανεπάρκειας από ψευδώς χαμηλή συγκέντρωση κρεατινίνης που προκύπτει από τη μείωση της μυϊκής μάζας σε ορισμένους καρκινοπαθείς.3

 • Τα ευρήματα αυτά είναι αξιοσημείωτα δεδομένων των σημαντικών συνεπειών που ενδέχεται να προκαλέσει η AKI στο ογκολογικό πλαίσιο, όχι μόνο όσον αφορά την κατάσταση των ασθενών αλλά και για το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης.2 Σύμφωνα με μια διατομεακή ανάλυση δεδομένων που συγκεντρώθηκαν προοπτικά από 3558 καρκινοπαθείς, διαπιστώθηκε ότι σε εκείνους με AKI, η διάρκεια παραμονής (100%), το κόστος (106%) και οι πιθανότητες θνησιμότητας (4,7 φορές) ήταν σημαντικά μεγαλύτερες.
   
  Μολονότι υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που συμβάλλουν στον αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης AKI σε καρκινοπαθείς, η χρήση ενδοφλέβιου μέσου σκιαγραφικής απεικόνισης αποτελεί κυρίαρχο παράγοντα κινδύνου.2,5 Στην προηγούμενη μελέτη, η αναλογία πιθανοτήτων για την ανάπτυξη AKI σε καρκινοπαθείς που λάμβαναν χημειοθεραπεία ήταν 1,61 (95% CI: 1,26 - 2,05). Σε όσους χορηγήθηκε ενδοφλέβια έγχυση ιωδιούχου CM, ήταν 4,55 (95% CI: 3,51 - 5,89).4  

 • Το σύντομο χρονικό διάστημα μεταξύ χορήγησης χημειοθεραπείας και έγχυσης CM σχετίζεται επίσης με αυξημένο κίνδυνο AKI.2,5 Σε καρκινοπαθείς που είχαν υποβληθεί σε έγχυση ιωδιούχου CM και υποβλήθηκαν σε σάρωση CT εντός 45 ημερών από την τελευταία τους χημειοθεραπεία, η ανάπτυξη AKI ήταν 4,5 φορές πιο συχνή (p=0,005).5

  Στον πραγματικό κόσμο, δεν είναι γενικά δυνατόν να περιμένουμε 45 ημέρες μεταξύ χημειοθεραπείας και χορήγησης ιωδιούχου CM, ιδίως αν λάβουμε υπόψη ότι πολλοί κυτταροτοξικοί παράγοντες χορηγούνται σε διαστήματα 2, 3 ή 4 εβδομάδων.2 Ωστόσο, με τη λήψη προληπτικών μέτρων από την αρχή, για την πρόληψη της βλάβης των νεφρών, είναι δυνατό να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος AKI σε καρκινοπαθείς:4

  "Μια προληπτική στρατηγική προ-ενυδάτωσης με αλατούχο διάλυμα, καθώς και η χρήση του CM με τη χαμηλότερη ωσμωτικότητα, συνιστώνται ιδιαίτερα, ιδίως σε ασθενείς υψηλού κινδύνου."

 1. Sharma B et al. Nat Rev Clin Oncol 2012; 9: 728–37.
 2. Cosmai L et al. ESMO Open 2020; 5(2): e000618.
 3. Hong S-I et al. Support Care Cancer 2016; 24(3): 1011-7.
 4. Salahudeen AK et al. Clin J Am Soc Nephrol 2013; 8(3): 347-54.
 5. Cicin I et al. Eur Radiol 2014; 24(1): 184-90.

  AKI: Acute Kidney Injury: οξεία νεφρική βλάβη
  CI: Confidence Interval: διάστημα εμπιστοσύνης
  CM: Contrast Media: μέσο σκιαγραφικής απεικόνισης
  CT: Computed Tomography: υπολογιστική τομογραφία
  PC-AKI: Post-Contrast AKI: AKI μετά τη χορήγηση μέσου σκιαγραφικής απεικόνισης
   
   

Νέα και Άρθρα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Πληροφορίες Συνταγογράφησης

JB00138GR